Rais Syuriyah

KH. Izzuddin Abdussalam

Wakil Rais Syuriah

KH. Masykur Amin

KH. Muhlis Musyaffa’

Ky. Hasan Hanbali

KH. Sholahuddin Humaid

Ky. A. Kholil

KH. Idris Noor

KH. Humaidi