Mustasyar

KH. Drs. Asro’i Thohir, M.P

KH. Z. Arifin Junaidi, MBA

KH. Makmun Amin

KH. Mawardi

KH. Nur Rois

KH. Kresno Abrori

KH. Drs Mujib Rohmat, MH

KH. Moh. Mustamsikin, S.Ag, M.Si

KH. Drs. Ali Chasan Umar, M.Si

Drs. H. Bambang Iriyanto