A’wan

KH. Suyuthi Murtadlo

KH. Makmun Yusuf

KH. Ayub Nukman

KH. Ahmad Rofi’i

KH. Khoiruddin Al Hafidz

KH. Nur Kholis

KH. Dimyathi Zaini

KH. Muhibbin Yusuf

KH. Jauhari

KH Muwafiq

KH. Mastur Hasan

KH. Makruf

KY. Abdul Jalil Firdaus

KH. Zainudin

H. Sofwan Hadi

KH. Ahmad Sanusi

KH. Kosim

KH. Drs. Mas’ud